گلوکز مایع - گلوکز مایع چیست؟ادویه به چاشت

گلوکز مایع چیست و در کجا از آن استفاده می کنند ؟

گلوکز مایع چیست - گلوکز مایع فرآورده ای است بی رنگ و یا کمی زرد که به صورت محلول شربتی شکل غلیظ و چسبنده می باشد. این فراورده فاقد بو و دارای مزه شیرین است و در صنعت داروسازی به عنوان شیرین کننده استفاده می شود.