همه چیز درباره گیاهان دارویی . با منابع موثق و قابل اعتماد ، مقالاتی که می توان به آنها تکیه کرد و از دانششان استفاده نمود .

جمع آوری گیاهان دارویی - به چاشتبه چاشت

زمان جمع آوری گیاهان دارویی چه اهمیتی دارد ؟

تغییراتی که در میزان مواد مؤثر گیاه در طول سال و حتی در ساعات یک روز وجود دارد، اهمیت جمع آوری گیاهان دارویی را در زمانی که گیاه دارای حداکثر مواد مؤثر است نمایان می سازد
فارماکو گنوزی - علم داروشناسی گیاهی و جانوریبه چاشت

فارما کوگنوزی چیست و این شاخه علمی چه کمکی به ما می کند ؟

فارماگو گنوزی علمی است که با موادی حاصل از متابولیسم گیاهان و حیوانات سر و کار دارد که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای مصارف درمانی بگار برده می شوند ؛ این علم مانند شیمی دارویی ، داروسازی صنعتی و اقتصاد دارویی ، یکی از مهمترین بخش های دانش داروسازی را تشکیل داده و هدف اصلی آن شنایاسس و کنترل مواد فوق الذکر از ره های بیوشیمیایی، شیمیایی و فیزیکی می باشد.